ALGEMENE VOORWAARDEN – LYMPHCOMFORT V.O.F.

Artikel 1

Algemeen

1.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere door
mevrouw H.H. Kouwenberg t.h.o.d.n. Lymphcomfort V.O.,F (hierna: ‘Lymphcomfort’) met haar Afnemers gesloten en in de toekomst te sluiten overeenkomst tot koop en levering van Producten (hierna: ‘de Overeenkomst’).

1.2         Onder ‘Afnemer’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon met wie Lymphcomfort de Overeenkomst aangaat, uitgezonderd consumenten.

1.3         Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de door Lymphcomfort aangeboden producten, waaronder medische en therapeutische hulpmiddelen en bandages.

1.4         De Producten worden uitsluitend geleverd hetzij op recept of verkocht via de website van Lymphcomfort: www.lymphcomfort.nl en www.lymphcomfort.com (hierna: ‘de Websites’).

Artikel 2 –  Bestelling en levering van Producten

2.1         Afnemers kunnen de compressie hulpmiddelen voor het bovenlichaam bij Lymphcomfort bestellen, uitsluitend middels een volledig ingevuld recept-en ZN-formulier t.b.v de vergoeding vanuit de basisverzekering; pakket compressie-hulpmiddelen dat door de huid- en oedeem therapeut, huisarts of behandelend specialist wordt verstrekt en alleen door de artsen a.g. mag worden ondertekend..

2.2         De Overeenkomst tussen Lymphcomfort en de Afnemer komt tot stand op het moment dat de Afnemer een schriftelijke order plaatst en een bevestiging daarvan – per fax, post of e-mail – van de bestelling (artikel 2.1)
heeft ontvangen van Lymphcomfort.

2.3         Annulering van een bestelling en daarmee ontbinding van de Overeenkomst door de Afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk binnen 5 werkdagen na ontvangstbevestiging indien zich één van de volgende situaties voordoet:

  1. De klachten ten behoeve waarvan de Afnemer het Product heeft besteld, zijn niet meer van toepassing;
  2. De patiënt ten behoeve van wie het Product is besteld, ondervindt medische klachten waardoor het niet verantwoord is het bestelde Product te gebruiken.
  3. Bij overlijden van de patiënt ten behoeve van wie het Product is besteld.

2.4         Annulering conform de voorgaande bepaling kan niet plaatsvinden indien het bestelde Product op maat is gemaakt.

2.5         Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.

Lymphcomfort streeft ernaar om bestelde Producten binnen 14 werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst af te leveren. Indien Lymphcomfort niet binnen deze termijn kan leveren, ontvangt Afnemer daarvan  per ommegaande bericht met vermelding van de nieuwe levertermijn. Indien levering niet kan plaatsvinden binnen 30 dagen, heeft Afnemer het recht de bestelling zonder kosten te annuleren, ook indien het een Product op maat betreft.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

3.1         De Producten worden geleverd tegen vooraf vastgestelde prijzen die zijn op te vragen bij Lymphcomfort.
Deze prijzen kunnen per kalenderjaar worden aangepast door Lymphcomfort.

3.2         De door Lymphcomfort aangeboden Producten zijn (in beginsel) opgenomen in de basisverzekering van de Nederlandse zorgverzekeraars en worden door de zorgverzekeraars vergoed, tenzij op de Websites of op de receptformulieren waarmee de Producten worden besteld anders is aangegeven.

3.3          Indien de te leveren Producten op recept zijn voorgeschreven door een arts of daartoe bevoegde specialist, zorgt Lymphcomfort ervoor dat de kosten die verband houden met het leveren van de Producten rechtstreeks – en zonder tussenkomst van de Afnemer – bij de zorgverzekeraars worden gedeclareerd.

3.4         Voor Producten die niet middels een recept worden besteld bij Lymphcomfort, geldt dat de kosten door Lymphcomfort in rekening worden gebracht bij de Afnemer. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het rekeningnummer van Emdaplast (zakelijk partner van Lymphcomfort) via rekeningnummer; NL19INGB0006095643 t.n.v. Emdaplast B.V. o.v.v. factuurnummer welke vermeld staat op de factuur, de voorletters en naam van de afnemer. Na controle betaling zal het bestelde product per post worden geleverd aan de afmemer.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

4.1         Alle door Lymphcomfort geleverde Producten blijven eigendom van Lymphcomfort totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Lymphcomfort gesloten Overeenkomst(en) is nagekomen.

4.2          Alle (Europees geregistreerd) intellectuele eigendomsrechten incl. Auteursrecht en copyright met betrekking tot de door Lymphcomfort aangeboden Producten berusten en blijven berusten bij Lymphcomfort, hetgeen door Afnemer door middel van en bij het aangaan van de Overeenkomst wordt erkend.

4.3         Afnemer onthoudt zich van het op de markt brengen van Producten die een inbreuk kunnen vormen op de intellectuele eigendomsrechten van Lymphcomfort met betrekking tot de Producten.

Artikel 5 – Garantie en reparatie

5.1         Lymphcomfort en haar producent garandeert voor een periode van 6 maanden nadat het Product/de Producten is/zijn afgeleverd, dat de geleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en beschikken over alle kwaliteitseisen, eigenschappen en specificaties die gelden voor de Producten en/of die zijn opgegeven bij bestelling, vrij van gebreken en geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, een en ander bij normaal gebruik.

5.2         De garantie houdt in herstel of – indien herstel niet mogelijk is – vervanging van het Product op kosten van de producent. Gebreken ter zake waarvan een beroep op deze garantiebepalingen wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Lymphcomfort en aan haar  producent te worden gemeld. Lymphcomfort en producent is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op deze garantiebepalingen wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen.

5.3          Uitsluitend door vervanging wordt de garantietermijn vernieuwd.

5.4          Buiten de garantie en aansprakelijkheid vallen gebreken die zijn ontstaan als gevolg van;

– Het niet correct aanmeten bandage, waardoor niet bruikbaar voor gebruiker.

– Omstandigheden anders dan het voorziene normale gebruik;

– Normale natuurlijke slijtage;

– Handelingen (waaronder reparatiewerkzaamheden) die niet door of vanwege  de producent aan het
Product zijn uitgevoerd;

– Oorzaken die zijn gelegen buiten het Product.

5.6          Zolang Afnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan er geen beroep worden gedaan op deze garantiebepalingen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1         Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Lymphcomfort en de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften met betrekking tot productaansprakelijkheid, is aansprakelijkheid van Lymphcomfort voor schade die wordt geleden door Afnemer uitgesloten.

6.2          Indien Lymphcomfort aansprakelijk kan worden gehouden voor door (patiënten van) Afnemer geleden schade als gevolg van een aan de leverancier van Lymphcomfort toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van Lymphcomfort beperkt tot vergoeding van het schadebedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 7 – Ontbinding

7.1         Indien Afnemer één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt, en nakoming is niet reeds onmogelijk geworden, stelt Lymphcomfort Afnemer schriftelijk in gebreke en wordt Afnemer een termijn van veertien dagen gegund waarbinnen Afnemer alsnog zijn verplichtingen dient na te komen.

7.2         Indien (de in gebreke gestelde) Afnemer nalaat binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn alle verplichtingen na te komen, is Lymphcomfort gerechtigd de verplichtingen harerzijds op te schorten, dan wel de Overeenkomst per direct te beëindigen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade die zij als gevolg van de niet-nakoming lijdt.

7.3         Elk der Partijen is bovendien gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij:

1             Surseance van betaling heeft gevraagd, failliet is verklaard, wordt getroffen door  beslagmaatregelen waardoor de activiteiten van die partij in ernstige mate worden verstoord, dan wel wordt ontbonden;

2             Indien de andere partij, na daartoe door de ene partij in gebreke te zijn gesteld en haar een redelijke mogelijkheid is geboden om alsnog haar verplichtingen na te komen, enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, tenzij een dergelijk niet-nakomen niet van zodanige aard is dat dit een onmiddellijke beëindiging in redelijkheid kan rechtvaardigen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1          Lymphcomfort zal gegevens van (patiënten van) Afnemer uitsluitend aanwenden voor zover dit op grond van de geldende wettelijke bepalingen mogelijk is. Persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor mailingen van commerciële aard. Patiëntgegevens zullen nooit gedeeld worden met derden. N.a.w. gegevens van Afnemer zullen uitsluitend aan zakenpartner Emdaplast B.V. ter beschikking worden gesteld t.b.v. de verwerking bestelling(en) en verzending product(en) of indien dat ter nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze voorwaarden door Lymphcomfort noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 9 – Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1         Indien Afnemer een klacht heeft met betrekking tot de Overeenkomst, dient Afnemer deze klacht eerst schriftelijk te melden bij Lymphcomfort, postadres:

Lymphcomfort V.O.F.
Burg. de Bruinelaan 29
3331 AC Zwijndrecht

E-mail: info@lymphcomfort.nl  of  lymphcomfort@emdaplast.nl

9.2         Lymphcomfort streeft ernaar klachten binnen 10 dagen na ontvangst af te handelen.

9.3          Eventuele geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

9.4          Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Slotbepaling

10.1       Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of de Overeenkomst in strijd mocht(en) zijn met geldend recht, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden of Overeenkomst niettemin van kracht. De bepaling(en) die in strijd is (zijn) met geldend recht, komt (komen) een qua aard en strekking zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, te bepalen door Lymphcomfort zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

10.2       Het staat Lymphcomfort vrij deze voorwaarden aan te vullen of te wijzigen, hetgeen uitsluitend schriftelijk kan plaatsvinden.

Lymphcomfort is sinds 27 februari 2007 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 27297316 en sinds oktober 2012 ingeschreven als Lymphcomfort V.O.F.
onder nummer 56710003.