Privacy verklaring

  1. Algemeen

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast.
Wij doen dit in lijn met de bepalingen “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”.

Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van compressie zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, huid- en oedeemtherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medische gegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en/of apotheken. Wij hebben een ICT-leverancier ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben de producent Tytex A/S Industrivej 21, 7430 Ikast, Denemarken zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Alle bestellingen van een compressie hulpmiddel voor het bovenlichaam loopt alleen via onze producent Tytex. Met onze apotheek hebben wij een contract afgesloten  op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

  1. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:
de heer M.F.Th.M van Vlijmen
m.vanvlijmen@goose-pimples.nl